Zarjadnistwo biosferoweho rezerwata

Nošer:

Sakske statne ministerstwo za wobswět a ratarstwo Swobodneho stata Sakska

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft des Freistaates Sachsen

Zarjad za Wulke škitne pasma při Statnym zawodźe Sakske lěsnistwo

Staatsbetrieb Sachsenforst

Zamołwitosće:

Nawod zarjada
Nawoda                                                                   Torsten Roch
Zastupowaca nawodnica  Stellvertretende                   Jan Priegnitz
 
Zarjadnistwo

Zarjad biosferoweho rezerwata...

nawodnica                                                                   Gabriele Schnabel
knihownistwo/personal/registratura                           Manuela Nowotny
zarjadnistwo/zwičnjenje                                              Susann Werner, Heike Pietschmann
 

Zjawnostne dźěło, naležnosće wobydlerjow

Zjawnostne a nowinarske dźěło, zamołwity za naležnosće wobydlerjow              Susanne Bärisch

Referat Teritorijalneho wuwića

Referat teritorijalneho wuwića ma nadawk zhromadne skutkowanje čłowjeka a přirody w Biosferowym rezerwaće fachowje přewodźeć.

Z ćežišćemi, kotrež maja so wobdźěłać, kaž škit družinow a biotopow, hladanje biotopow, přirodoškitej wotpowědne ratarstwo, ekologija wodźiznow, přirodoškitej wotpowědne hatarstwo, ekologija wobsydlenja a mnohimi zwoprawdźenymi projektami we wobłuku tutych ćežišćow zwjazać k stronje Přehlad projektow  wobdźěłaja so specielne přirodoškitne kaž tež specifiske prašenja k cyłkownemu wuwiću.

Přisłušnosć referata wobsahuje intensiwne hladanje a poradźowanje za wužiwarjow a wobydlerjow kraja w zmysle za přirodu nješkódneho wužiwanja kaž tež planowanja, wosebje přirodoškitne fachowe planowanja a wuwićowe planowanja, na př. koncepty za turizm, wuwiće wobsydlenja a wobchad cyłeho kraja, jich přewodźenje a zwoprawdźenje.

Nawodnica referata                                                              N. N.
Wobhospodarjenje lěsow/škit družinow                                  Dirk Weis
Wodźizny/Rybarjenje                                                               Ralf-M. Schreyer
Wobhospodarjenje kraja                                                          Eva Lehmann
Twarjenje/škit štomow/ hońtwa                                             Bodo Hering
Hladanje krajiny                                                                      Susann Koppelt

Management wjelkow                                                              André Klingenberger

 

Straža přirody

Straža přirody stara so w Biosferowym rezerwaće ...

Nawoda Stražy přirody & Straža přiroda zapadny wobłuk        Herbert Schnabel
Straža přirody srjedźny wobłuk                                               Maik Rogel, Mario Trampenau, Lorenz Richter
Straža přirody wuchodny wobłuk                                            Birgitt Kieschnick, Peter Ulbrich

Referat Zawod/Posłužby

W lěće 2008 přirjadowa so Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty Statnemu zawodej Sakske lěsnistwo. Z přestrukturowanjom rozdźěli so přestrěń Biosferoweho rezerwata do štyrjoch lěsnistwowych rewěrow. Nawodojo maja w Biosferowym rezerwaće wosebity wužadanja zmištrować, dokelž dyrbja w swojich rewěrach zajimy přirodoškita, nadawki Biosferoweho rezerwata a wobhospodarjenje kombinować.

Nawoda referata                                                          Jan Prignitz

Nawodnica rewěra Hermanecy                                    Kathrin Riemer

Nawoda rewěra Klětno                                                Steffen Krausche

Nawoda rewěra Chrjebja                                              Ulrich Tetzel

Nawoda rewěra Minakał                                              Holm Berger

Wobswětowe kubłanje

w nošerstwje Spěchowanskeho towarstwa za přirodu Hornjołužiskeje holy a hatoweje krajiny z.t.

  • Deutsch
  • English
  • serbšćina